جستجو

متن آهنگ گوشت بهرام

متن آهنگ گوشت بهرام

Text Music Bahram Gosht

بخشی از تکست این اثر :

تیز و بی هویت مثل آفتاب پاییز
فرو رفته بحران پوچی تا مغز تاریخ

هی کنج و کاوید
نابود باید باشی تا بود باید کاوید

متن آهنگ گوشت بهرام